รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554
ลำดับที่

รายการ

งบประมาณ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

ค่าสาธารณูปโภค

10,000

นายเจริญ

2

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

4,000

นางพึงใจ

3

ค่าวัสดุสำนักงาน

5,000

นางพึงใจ

4

ค่าวัสดุประจำห้องเรียน

8,000

นางศศิธร

5

ค่าจัดทำ ปพ. / อบ

500

นางพึงใจ

6

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

1,000

นายเจริญ

7

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

500

นายทินกร

8

โครงการสวนเกษตร

500

นายทินกร

9

โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

500

นางพึงใจ

10

โครงการทดสอบความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

500

นางพึงใจ

11

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

18,000

นางศศิธร

12

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

2,000

นางศศิธร

13

โครงการอนามัยโรงเรียน

2,000

นางศศิธร

14

โครงการโรงเรียนสีขาว

500

นายเจริญ

15

โครงการอาหารกลางวัน

153,400(จากอบต.)

นายทินกร

16

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา

1,000

นายเจริญ

17

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ

1,000

นางศศิธร

18

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี

500

นายทินกร

19

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

500

นายทินกร

20

โครงการพัฒนาบุคลากร

2,000

นายทินกร

21

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

500

นางพึงใจ

22

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

500

นางศศิธร

23

โครงการนิเทศภายใน

500

นางศศิธร

24

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

500

นายเจริญ

25

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

500

นายทินกร

26

โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

500

นางพึงใจ

27

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

500

นายเจริญ

28

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

60,960

นางพึงใจ

29

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

500

นางพึงใจ

30

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด หน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

500

นางพึงใจ

31

โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 - 2

3,300

นางศศิธร

32

โครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

1,000

นายเจริญ

 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553
ลำดับที่

รายการ

งบประมาณ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

ค่าสาธารณูปโภค

9,000
นายเจริญ

2

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

6,000
นางพึงใจ

3

ค่าพาหนะบริการสุขภาพ

500
นายทินกร

4

ค่าวัสดุสำนักงาน

6,600
นางพึงใจ

5

ค่าวัสดุประจำห้องเรียน

8,000
นางศศิธร

6

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,000
นายทินกร

7

ค่าจัดทำ ปพ. / อบ

2,000
นางพึงใจ

8

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

3,000
นายเจริญ

9

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

1,000
นายทินกร

10

โครงการสวนเกษตร

1,000
นายทินกร

11

โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

1,000
นางพึงใจ

12

โครงการทดสอบความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

1,000
นางพึงใจ

13

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมรักการอ่าน

20,000
นางศศิธร

14

โครงการอนามัยโรงเรียน

2,000
นางศศิธร

15

โครงการโรงเรียนสีขาว

500
นายเจริญ

16

โครงการอาหารกลางวัน

จาก อบต.
นายทินกร

17

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา

2,000
นายเจริญ

18

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ

1,500
นางศศิธร

19

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี

1,000
นายทินกร

20

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

5,000
นายทินกร

21

โครงการพัฒนาบุคลากร

2,000
นายทินกร

22

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

1,000
นางพึงใจ

23

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2,000
นางศศิธร

24

โครงการนิเทศภายใน

500
นางศศิธร

25

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

500
นายเจริญ

26

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

500
นางศศิธร

27

โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

500
นางพึงใจ

28

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1,000
นายเจริญ

29

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

500
นางพึงใจ

30

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,000
นางพึงใจ
31

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด หน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

1,000
นายเจริญ
32

โครงการซื้อกางเกงวอร์ม

6,000
นายเจริญ
33

โครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

1,000
นายเจริญ

34

สำรองจ่าย

15,000
นายเจริญ
 

สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2552

ลำดับที่

รายการ

งบประมาณ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

ค่าสาธารณูปโภค

9,000

นายเจริญ

2

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

6,000

นางพึงใจ

3

ค่าพาหนะบริการสุขภาพ

500

นายทินกร

4

ค่าวัสดุสำนักงาน

6,000

นางพึงใจ

5

ค่าวัสดุประจำห้องเรียน

6,000

นางศศิธร

6

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000

นายทินกร

7

ค่าจัดทำ ปพ. / อบ

2,000

นางพึงใจ

8

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

3,000

นายเจริญ

9

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

1,000

นายทินกร

10

โครงการสวนเกษตร

1,000

นายทินกร

11

โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

500

นางพึงใจ

12

โครงการทดสอบความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

1,000

นางพึงใจ

13

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมรักการอ่าน

20,000

นางศศิธร

14

โครงการอนามัยโรงเรียน

1,500

นางศศิธร

15

โครงการโรงเรียนสีขาว

500

นายเจริญ

16

โครงการอาหารกลางวัน

จาก อบต.

นายทินกร

17

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา

1,500

นายเจริญ

18

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ

1,500

นางศศิธร

19

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี

1,000

นายทินกร

20

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

2,000

นายทินกร

21

โครงการพัฒนาบุคลากร

500

นายทินกร

22

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

500

นางพึงใจ

23

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

500

นางศศิธร

24

โครงการนิเทศภายใน

500

นางศศิธร

25

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

500

นายเจริญ

26

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

500

นางศศิธร

27

โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

500

นางพึงใจ

28

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1,000

นายเจริญ

29

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

500

นางพึงใจ

30

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,000

นางพึงใจ

31

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด หน่วยงานอื่น ๆเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา

1,000

นายเจริญ

32

โครงการจัดซื้อแบบเรียนชั้น1-6 (ยากจน)

9,200

นายเจริญ

33

สำรองจ่าย

15,000

นายเจริญ

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551
ลำดับที่

รายการ

งบประมาณ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

ค่าสาธารณูปโภค

7,200

นายเจริญ

2

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

5,000

นางพึงใจ

3

ค่าพาหนะบริการสุขภาพ

500

นายทินกร

4

ค่าวัสดุสำนักงาน

5,000

นางพึงใจ

5

ค่าวัสดุประจำห้องเรียน

4,800

นางศศิธร

6

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000

นายทินกร

7

ค่าจัดทำ ปพ. / อบ

2,000

นางพึงใจ

8

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

4,000

นายเจริญ

9

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

500

นายทินกร

10

โครงการสวนเกษตร

500

นายทินกร

11

โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

500

นางพึงใจ

12

โครงการทดสอบความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

1,000

นางพึงใจ

13

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมรักการอ่าน

18,500

นางศศิธร

14

โครงการอนามัยโรงเรียน

1,000

นางศศิธร

15

โครงการโรงเรียนสีขาว

500

นายเจริญ

16

โครงการอาหารกลางวัน

จาก อบต.

นายทินกร

17

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา

1,000

นายเจริญ

18

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ

1,000

นางศศิธร

19

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี

1,000

นายทินกร

20

โครงการพัฒนาบุคลากร

500

นายทินกร

21

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

500

นางพึงใจ

22

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

500

นางศศิธร

23

โครงการนิเทศภายใน

1,000

นางศศิธร

24

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

500

นายเจริญ

25

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

500

นางศศิธร

26

โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

500

นางพึงใจ

27

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

500

นายเจริญ

28

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

500

นางพึงใจ

29

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

500

นางพึงใจ

30

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด หน่วยงานอื่น ๆเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา

1,000

นายเจริญ

31

สำรองจ่าย

5,000

นายเจริญ